ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3316/05

Πού απευθύνεται
Απευθύνεται σε δικηγόρους και νομικούς που ασχολούνται ήδη ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το δίκαιο ανάθεσης των δημοσίων έργων εκπροσωπώντας είτε φορείς του δημόσιου τομέα είτε εργοληπτικές επιχειρήσεις. Επίσης απευθύνεται σε στελέχη εργοληπτικών επιχειρήσεων που δεν είναι νομικοί.

Εισηγητής
Χρήστος Μητκίδης, Πάρεδρος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Αξία συμμετοχής
325 € (για ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
16, 17 και 18 Δεκεμβρίου 2008, 17:00-21:00

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παράσχει σε όλους τους συμμετέχοντες, με απλό και κατανοητό τρόπο και ανεξαρτήτως της μέχρι τώρα εμπειρίας ή τριβής τους με το αντικείμενο, τις απαραίτητες πληροφορίες για την εξοικείωση τους με τις νομικές διαδικασίες που τηρούνται κατά την ανάθεση δημόσιων έργων. Περαιτέρω το σεμινάριο αποσκοπεί να βοηθήσει στην εμβάθυνση του νομικού προβληματισμού επί των ζητημάτων που τίθενται και των τυχόν υφισταμένων νομολογιακών λύσεων σε όλα τα ουσιώδη ζητήματα, παραθέτοντας τη νομοθεσία και νομολογία των εθνικών και κοινοτικών δικαστηρίων αλλά και τις απόψεις της διοίκησης πάνω στα ζητήματα αυτά. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

  • Το πεδίο εφαρμογής του ν. 3316/05. Η έννοια των μελετών και των συναφών υπηρεσιών 

  • Διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων μελετών, συμφωνία – πλαίσιο, διαδικασία ανάθεσης σύμβασης υπηρεσιών, διαδικασία διαπραγμάτευσης 

  • Οι δημοσιεύσεις των προκηρύξεων, η διεξαγωγή του διαγωνισμού, η διαπίστωση της καταλληλότητας των διαγωνιζομένων, η ανάθεση της σύμβασης 
  • Η εκτέλεση των συμβάσεων: σύναψη της σύμβασης, προθεσμίες, διοίκηση της σύμβασης, υποχρεώσεις αναδόχου και εργοδότη 

  • Η πληρωμή της αμοιβής του αναδόχου, οι συμπληρωματικές συμβάσεις 

  • Η έκπτωση του αναδόχου, η διάλυση της σύμβασης, η περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης και η παραλαβή της 

  • Οι διαδικασίες διοικητικής και δικαστικής επίλυσης των διαφορών 

Η ανάπτυξη των θεμάτων διεξέρχεται το κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων (Οδηγία 2004/18), εκτεταμένη νομολογία του ΔΕΚ για τις δημόσιες συμβάσεις, την πρόσφατη νομολογία των εθνικών δικαστηρίων (κυρίως ΣτΕ) και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Εισηγητής: ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΤΚΙΔΗΣ 

Ο Χρήστος Μητκίδης είναι Πάρεδρος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του ΠΕΧΩΔΕ από το 1994. Έχει συμμετάσχει στις νομοπαρασκευαστικές ομάδες των ν. 3263/04, 3316/05, 3481/06 κ.ά. και έχει ασχοληθεί με τη σύνταξη των εγκυκλίων και των κανονιστικών πράξεων σε εφαρμογή του ν. 3316/05. Εισηγητής σε σεμινάρια για τη νομοθεσία των δημοσίων έργων και μελετών τα τελευταία έξι χρόνια. 

Θα διανεμηθεί φάκελος με υλικό επιμόρφωσης 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Τμήμα Επιμόρφωσης 

Τηλ:210-3623089, 210-3623029, 210-3623736 

Fax: 210 – 3390522 

E – mail: centre@cecl.gr 

Website: www.cecl.gr