ΜΟΡΦΕΣ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΣΔΙΤ & ΛΟΙΠΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ

Εισηγητής

Παναγιώτης Σκουρής, ΔΝ – Δικηγόρος, Ελένη Τροβά, ΔΝ – Δικηγόρος

Αξία συμμετοχής
250 € (για ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
9 και 11 Δεκεμβρίου 2008, 17:00-21:00

Πού απευθύνεται

 • φορείς του Δημοσίου, δημοσίους υπαλλήλους, στελέχη εταιριών του Δημοσίου που εξειδικεύονται σε αυτοχρηματοδότηση ή συγχρηματοδότηση έργων ή άλλων αντικειμένων
 • δικηγόρους, μηχανικούς, νομικούς και χρηματοοικονομικούς συμβούλους (αναθετουσών αρχών και οικονομικών φορέων) που επιθυμούν να ασχοληθούν με τις συμβάσεις παραχώρησης και τις ΣΔΙΤ
 • αρχές πάσης φύσεως που επιθυμούν να αναθέσουν τέτοιου είδους συμβάσεις καθώς και στους οικονομικούς φορείς που επιθυμούν να αναλάβουν την εκτέλεσή τους
 • νομικούς με εξειδίκευση στο οικονομικό δίκαιο που έχουν ενδιαφέρον επιστημονικής εμβάθυνσης στο συγκεκριμένο τομέα. 

ΣΚΟΠΟΣ 

Το σεμινάριο έχει σκοπό να μεταδώσει στο σύνολο των συμμετεχόντων και ανεξάρτητα από την επαφή τους με το συγκεκριμένο αντικείμενο όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σε σχέση με τις συμβάσεις παραχώρησης και τις ΣΔΙΤ καθώς και το ειδικό κανονιστικό πλαίσιο που τις διέπει. 
Παρέχει εξειδίκευση σε στελέχη επιχειρήσεων και νομικούς συμβούλους ως προς ένα αντικείμενο αιχμής. Ιδίως μπορεί να παράσχει εξειδίκευση σε στελέχη εταιριών παραχώρησης που συστήνονται στην παρούσα φάση εκτενώς καθώς και εταιριών και κοινοπραξιών που εκτελούν συμβάσεις ΣΔΙΤ. 
Μπορεί να συμβάλλει στην κατάρτιση στελεχών του Δημοσίου, εταιριών του Δημοσίου και εν γένει αναθετουσών αρχών.
Μπορεί ειδικά να παρέχει εξειδίκευση σε τραπεζικά στελέχη του τομέα Project Finance και νομικούς συμβούλους τραπεζών. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Η εξέλιξη των συμβάσεων παραχώρησης δημοσίων έργων στην Ελλάδα 

 • Το κανονιστικό πλαίσιο των συμβάσεων παραχώρησης δημοσίων έργων: 

  – Η σύμβαση παραχώρησης δημοσίων έργων 

  – Η ρύθμιση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ σχετικά με τις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων και η ενσωμάτωσή της στην ελληνική έννομη τάξη με το πδ 60/2007

  – Η σύμβαση παραχώρησης δημοσίων έργων ως ιδιαίτερη μορφή σύμβασης κατασκευής δημοσίων έργων 

 • Χρηματοδότηση των συμβάσεων παραχώρησης δημοσίων έργων 

  – Το ζήτημα του συμβατικού ανταλλάγματος στη σύμβαση παραχώρησης δημοσίων έργων 

  – Οι κανόνες του ελληνικού δικαίου για τη μερική ή ολική χρηματοδότηση έργων 

  – Λοιπές νομοθετικές ρυθμίσεις για την ιδιωτική χρηματοδότηση έργων υποδομής 

 • Νομοθετικές Προβλέψεις για τους ΟΤΑ και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
 • Η ανάπτυξη ακινήτων και τουριστική ανάπτυξη ως μια ιδιαίτερη εφαρμογή των συμβάσεων παραχώρησης δημοσίων έργων 

 • Η προσωρινή δικαστική προστασία για τις συμβάσεις παραχώρησης 

 • Ο Ν. 3389/2005 για τις συμπράξεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα 

 • Άλλες μορφές αυτοχρηματοδότησης έργων υπηρεσιών ή προμηθειών

Εισηγητής: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΗΣ 

Δικηγόρος και Διδάκτωρ νομικής του πανεπιστημίου του Regensburg. Ασχολείται ειδικά με τις δημόσιες συμβάσεις ως νομικός σύμβουλος εταιριών και εταιριών παραχώρησης δημοσίων έργων. Διατελεί νομικός σύμβουλος αναθετουσών αρχών σε διαγωνισμούς, διαπραγματεύσεις, διαιτησίες και δικαστικές διαφορές. Συντάσσει το κανονιστικό πλαίσιο αναθέσεων έργων, υπηρεσιών και προμηθειών (κανονισμούς κλπ). Έχει συγγράψει μεταξύ άλλων τα έργα: Το Κοινοτικό Δίκαιο των Συμβάσεων Παραχώρησης και των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα Ι & ΙΙ. 

Εισηγήτρια: ΕΛΕΝΗ ΤΡΟΒΑ 

Δικηγόρος Αθηνών και Διδάκτωρ νομικής του πανεπιστημίου Paris II. Έχει συμμετάσχει στις πρώτες συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων που έγιναν στη χώρα ως νομικός σύμβουλος αναδόχων έργων παραχώρησης από το 1990 και διατελεί μέχρι σήμερα νομικός σύμβουλος εταιριών παραχώρησης και διαγωνιζομένων με έμφαση στα μεγάλα έργα (Mega Projects). Έχει εξάλλου σημαντική εμπειρία στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και στο οικονομικό κοινοτικό δίκαιο εν γένει. Παρίσταται σε διαιτησίες, δικαστικές διαφορές και συμβουλευτικά ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι συγγραφέας πολλών έργων: Το Κοινοτικό Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων και το Δίκαιο της Απελευθέρωσης του Διεθνούς Εμπορίου, η κατασκευή του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου και η σύμβαση παραχώρησης δημοσίων έργων – Σπουδή στη διαλεκτική των πόλων εξουσίας, το Κοινοτικό Δίκαιο των Συμβάσεων Παραχώρησης και των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα Ι & ΙΙ. 

Θα διανεμηθεί φάκελος με υλικό επιμόρφωσης 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Τμήμα Επιμόρφωσης 

Τηλ:210-3623089, 210-3623029, 210-3623736 

Fax: 210 – 3390522 

E – mail: centre@cecl.gr 

Website: www.cecl.gr