ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (Leasing)

Εισηγητής

Γεώργιος Αρτίκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά

Αξία συμμετοχής
250 € (για ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
8 και 10 Δεκεμβρίου 2008, 17:00-21:00

ΣΚΟΠΟΣ 

Η χρηματοδοτική μίσθωση είναι σύμβαση με βάση την οποία ο ένας των συμβαλλομένων, ο εκμισθωτής, παραχωρεί τη χρήση ενός αντικειμένου στον αντισυμβαλλόμενο, το μισθωτή, για ορισμένη χρονική περίοδο έναντι περιοδικών πληρωμών. Με άλλα λόγια, η χρηματοδοτική μίσθωση αποτελεί τρόπο απόκτησης της χρήσης διάφορων αντικειμένων χωρίς να μεσολαβήσει η αγορά τους. 

Αντικειμενικός σκοπός του σεμιναρίου είναι η ανάλυση σε βάθος και με πρακτικό προσανατολισμό της χρηματοδοτικής μίσθωσης η οποία αποτελεί μια σύγχρονη και με πολλά πλεονεκτήματα σημαντική πηγή χρηματοδότησης επιχειρήσεων. Επίσης, αναπτύσσεται διεξοδικά η αξιολόγηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης τόσο από την πλευρά του εκμισθωτή όσο και από την πλευρά του μισθωτή. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Ορισμός χρηματοδοτικής μίσθωσης 
 • Βασικά είδη χρηματοδοτικής μίσθωσης 
 • Λοιπά είδη χρηματοδοτικής μίσθωσης 
 • Αξιολόγηση χρηματοδοτικής μίσθωσης: μισθωτής 
  – Υπολογισμός κόστους χρηματοδοτικής μίσθωσης 
  – Υπολογισμός κόστους αγοράς με δανεισμό 
 • Αξιολόγηση χρηματοδοτικής μίσθωσης: εκμισθωτής 
  – Αξιολόγηση χωρίς δάνειο 
  – Αξιολόγηση με δάνειο 
 • Πλεονεκτήματα χρηματοδοτικής μίσθωσης για το μισθωτή 
 • Μειονεκτήματα χρηματοδοτικής μίσθωσης για το μισθωτή 
 • Πλεονεκτήματα χρηματοδοτικής μίσθωσης για το εκμισθωτή

Εισηγητής: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ 

O Δρ. Γεώργιος Π. Αρτίκης είναι Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων. Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει σειρά βιβλίων στο χώρο της χρηματοοικονομικής διοίκησης και πλήθος ερευνητικών εργασιών σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά της Ελλάδας και του εξωτερικού. Επίσης, ο Δρ. Αρτίκης έχει να επιδείξει πλούσια επιχειρηματική εμπειρία σε υψηλόβαθμες θέσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. 

Θα διανεμηθεί φάκελος με υλικό επιμόρφωσης 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Τμήμα Επιμόρφωσης 

Τηλ:210-3623089, 210-3623029, 210-3623736 

Fax: 210 – 3390522 

E – mail: centre@cecl.gr 

Website: www.cecl.gr