ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Γενικοί όροι συναλλαγών και συλλογική προστασία μετά τον Ν. 3587/2007

Πού απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους που καταρτίζουν Γενικούς Όρους Συναλλαγών (ΓΟΣ) και δικηγόρους της δικαστηριακής πρακτικής που επιθυμούν να επεκτείνουν την επαγγελματική τους δράση στο πεδίο της (ατομικής και συλλογικής) προστασίας του καταναλωτή από καταχρηστικούς ΓΟΣ ή να εξοικειωθούν με τη σχετική ύλη. 

Εισηγητής
Απόστολος Τασίκας, Δρ. Ευρωπαϊκού Αστικού Δικαίου

Αξία συμμετοχής
250 € (για ασκούμενους δικηγόρους 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
25 και 27 Νοεμβρίου 2008

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παράσχει, μετά από εξέταση των μεταβολών του Ν. 2251/1994 και αναδρομή στη νομολογία, λύσεις στα καίρια νομικά ζητήματα ατομικής και συλλογικής προστασίας του καταναλωτή από καταχρηστικούς ΓΟΣ, στα οποία θα επικεντρώσει μέσα από παραδείγματα και διαφορές που έχουν απασχολήσει τα δικαστήρια. Οι λύσεις θα βοηθήσουν τους δικηγόρους αφ` ενός να καταρτίζουν τους ΓΟΣ μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας αποφεύγοντας άσκοπες δικαστικές εμπλοκές και αφ’ ετέρου να παρέχουν αποτελεσματικές νομικές συμβουλές τόσο σε καταναλωτές όσο και προμηθευτές εκτιμώντας κατά το δυνατό ρεαλιστικότερα την έκβαση μιας δικαστικής διαμάχης. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Προστασία του καταναλωτή από καταχρηστικούς ΓΟΣ 
 • Υποκειμενικόντικειμενικό πεδίο της προστασίας 
  – Ο ορισμός του καταναλωτή 
  – ΓΟΣ: προδιατύπωση, μαζικότητα, διαπραγμάτευση 
  – Καθορισμός παροχής και αντιπαροχής 
 • Στάδια ελέγχου των ΓΟΣ 
 • Ειδικά ο έλεγχος του περιεχομένου των ΓΟΣ 
  – Η γενική ρήτρα και η εξειδίκευσή της 
  – Ο κατάλογος των καταχρηστικών ΓΟΣ στο Νόμο
 • Συνέπειες καταχρηστικότητας – Ακυρότητα 
 • Διάκριση ατομικής και συλλογικής προστασίας
  – 
  Η συλλογική αγωγή πριν και μετά τον Ν. 3587/2007
  – Το δεδικασμένο της απόφασης
  – Η ρύθμιση της αναγνωριστικής συλλογικής αγωγής
  – Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης
  – Η έκδοση διαταγής πληρωμής κατά του χρήστη ΓΟΣ
 • Νομολογία
  – 
  Κατηγορίες συμβάσεων με καταχρηστικούς ΓΟΣ
  – Έλεγχος των ΓΟΣ σε τραπεζικές συμβάσεις
  – Έλεγχος των ΓΟΣ σε ασφαλιστικές συμβάσεις
  – Κατηγορίες καταχρηστικών ΓΟΣ
  – Διαφορές μεταξύ ατομικής και συλλογικής προστασίας – Αποκλίνουσες αποφάσεις

Εισηγητής: Δρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΑΣΙΚΑΣ 

Σπούδασε Νομικά στα πανεπιστήμια Αθηνών, Mainz και Φραγκφούρτης (Γερμανία). Διδάκτωρ Ευρωπαϊκού Αστικού Δικαίου. Διδακτική εμπειρία στο ευρωπαϊκό δίκαιο προστασίας του καταναλωτή (Πανεπιστήμιο Φραγκφούρτης, Πάντειο Πανεπιστήμιο). Μέλος των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών και Φραγκφούρτης. 

Θα διανεμηθεί φάκελος με υλικό επιμόρφωσης 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Τμήμα Επιμόρφωσης 

Τηλ:210-3623089, 210-3623029, 210-3623736 

Fax: 210 – 3390522 

E – mail: centre@cecl.gr 

Website: www.cecl.gr