ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Πού απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται στους επαγγελματίες υγείας (ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό) που συμμετέχουν στην αναπτυξιακή πορεία των υπηρεσιών υγείας. 

Εισηγητής
Λορένα Ανδρούτσου, Διδάκτωρ στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Αξία συμμετοχής
250 €

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
18 και 19 Νοεμβρίου 2008, 17:00-21:00

ΣΚΟΠΟΣ 

Το επιστημονικό ενδιαφέρον διεθνώς εστιάζεται στην εφαρμογή & αξιολόγηση σύγχρονων εργαλείων διοίκησης των νοσοκομείων. Η υιοθέτηση μοντέλων στρατηγικού σχεδιασμού – διαχείρισης έργων και προγραμμάτων αποτελεί μια δυναμική, έγκυρη & αξιόπιστη επιλογή διοίκησης των νοσοκομείων. Διασφαλίζει κριτήρια ποιοτικής διοίκησης, αποδοτικής διαχείρισης & αναβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών. 

Η διαχείριση έργων και προγραμμάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μικρής κλίμακας περιοχή, σε περιφερειακό και σε εθνικό επίπεδο. Το σεμινάριο απώτερο σκοπό έχει να αναδείξει την εφαρμογή και διαχείριση έργων και προγραμμάτων στα πλαίσια του Ν.3527/2007 σε επίπεδο Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) & Νοσοκομείου, η οποία θα γίνεται μέσα από την υποχρεωτική σύνταξη & υποβολή μηνιαίων εκθέσεων, την ενιαία αναλυτική καταγραφή της δραστηριότητας των νοσοκομείων σε ηλεκτρονική & έντυπη μορφή, τη δημιουργία δεικτών, τη συγκριτική παρουσίαση & τη συνεχή παρακολούθηση των δεδομένων. Θα αναπτυχθεί αναλυτική προσέγγιση των μεθόδων διοίκησης στον τομέα της υγείας και της δυνατότητας βελτίωσης της αποδοτικότητας των νοσοκομείων, σχετικά με τους τομείς: νοσηλευτική κίνηση, ανθρώπινο δυναμικό, οικονομική λειτουργία & διαχείριση, προμήθειες & συντήρηση των μηχανημάτων. Ο βασικός στόχος είναι η συνεχής παρακολούθηση και ο έλεγχος της διαχείρισης των πόρων των νοσοκομείων με σκοπό την βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Η εικόνα που θα αποκτούν οι εκάστοτε διοικήσεις, θα αποτυπώνει τη δυναμική που έχουν οι λειτουργικοί και οικονομικοί δείκτες του συστήματος υγείας του Νοσοκομείου τους ή της ΥΠΕ, διαμορφώνοντας ουσιαστικά την φυσιογνωμία της υπηρεσίας τους με απώτερο στόχο την ανάπτυξη και την εφαρμογή της διαδικασίας ελέγχου μέσω του στρατηγικού σχεδιασμού – διαχείρισης έργων και προγραμμάτων. Το εργαλείο αυτό είναι αφοσιωμένο σε υψηλούς στόχους παροχής υπηρεσιών υγείας. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

  1. Ορισμοί: πρόγραμμα – διαχείριση προγράμματος έργου στον τομέα της υγείας
  2. «Ορθή Επιλογή» προγραμμάτων βάσει στοιχείων
  3. Διαχείριση ρίσκων
  4. Σχεδιασμός -Υπολογισμός χρόνου & κόστους
  5. Υλοποίηση προγραμμάτων
  6. Εποπτεία & παρακολούθηση προγραμμάτων
  7. Επικοινωνία – Ηγεσία & ομαδική εργασία
  8. Διαχείριση απόδοσης
  9. Ολοκλήρωση προγράμματος
  10. Αξιολόγηση προγράμματος

Στο πλαίσιο του case study το οποίο θα δοθεί στους εκπαιδευόμενους θα αναπτυχθούν : 

· Συγκριτική αξιολόγηση οικονομικών – λειτουργικών δεικτών 

· Δεδομένα νοσηλευτικής κίνησης, στελέχωση και απολογιστικά δεδομένα ανά κατηγορία δαπάνης 

· Παρακολούθηση διεξαγωγής διαγωνισμών προμηθειών 

Εισηγήτρια: ΛΟΡΕΝΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 

Είναι Υποψήφια Διδάκτωρ στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας. Έχει μεταξύ άλλων διατελέσει Επιστημονικός Σύμβουλος του Διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Αθηναίων. Σήμερα εργάζεται στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 

Επίσημος Προσκεκλημένος & Ομιλητής: ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΗΛΙΑΣ 

Γενικός Γραμματέας Δήμου Αθηναίων & τέως Διοικητής ΔΥΠΕ Θεσσαλίας. 

Θα διανεμηθεί φάκελος με υλικό επιμόρφωσης 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Τμήμα Επιμόρφωσης 

Τηλ:210-3623089, 210-3623029, 210-3623736 

Fax: 210 – 3390522 

E – mail: centre@cecl.gr 

Website: www.cecl.gr