ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Εισηγητής

Ιωάννης Σώρρος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά

Αξία συμμετοχής
250 € (για ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
27 και 31 Οκτωβρίου 2008, 17:00-21:00

 

Πού απευθύνεται

  • Σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών με πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε γνωστικό αντικείμενο μη οικονομικής κατεύθυνσης που θα ήθελαν να εξοικειωθούν με τις σύγχρονες χρηματοοικονομικές τεχνικές.
  • Σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών με πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε γνωστικό αντικείμενο μη οικονομικής κατεύθυνσης που θέλουν να βελτιώσουν και εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους
  • Σε δικηγόρους και ελεύθερους επαγγελματίες που διαθέτουν τα προσόντα των παραπάνω τριών κατηγοριών.

ΣΚΟΠΟΣ 

Ανάλυση των μεθόδων λογιστικής αντιμετώπισης των Παγίων. Παρουσίαση των ιδιαιτεροτήτων της διαχείρισής τους. Ανάλυση θεμάτων σχετικά με τη συμμετοχή των παγίων στα οικονομικά αποτελέσματα. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

  • Ορισμοί – Κατηγορίες Παγίων Στοιχείων 
  • Κόστος κτήσεως – Αποτιμήσεις 
  • Ενσώματα πάγια – Λειτουργική ζωή – Αποσβέσεις 
  • Άυλα πάγια – Λειτουργική ζωή – Αποσβέσεις 
  • Μεταβιβάσεις παγίων – Κέρδη & ζημίες 
  • Μισθωμένα Πάγια

Εισηγητής: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΡΡΟΣ 

O Δρ. Ιωάννης Ν. Σώρρος είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων και έχει διατελέσει για πάνω από είκοσι χρόνια οικονομικός και διοικητικός διευθυντής σε μεγάλες εμποροβιομηχανικές εταιρείες καθώς και αναπληρωτής γενικός διευθυντής σε εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης. Το συγγραφικό του έργο είναι αρκετά σημαντικό και περιλαμβάνει βιβλία και ερευνητικές εργασίες σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά 

Θα διανεμηθεί φάκελος με υλικό επιμόρφωσης 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Τμήμα Επιμόρφωσης 

Τηλ:210-3623089, 210-3623029, 210-3623736 

Fax: 210 – 3390522 

E – mail: centre@cecl.gr 

Website: www.cecl.gr