ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Πού απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους που ασχολούνται κυρίως με αστικό δίκαιο

Εισηγητής
ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΙΤΣΑΡΑΣ, Επίκουρος Καθηγητής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Δ/ντής Νομικής Διεύθυνσης στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. – ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΑΝΔΡΕΔΑΚΗ, Δικηγόρος, Υποδ/ντρια Νομικής Διεύθυνσης ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Αξία συμμετοχής
250 € (για ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
16 και 17 Οκτωβρίου 2008, 17:00-21:00

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παράσχει πρακτικές και άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις σε νομικά ζητήματα που αφορούν στους δύο βασικούς νόμους που διέπουν το Εθνικό Κτηματολόγιο (Ν. 2308/1995, 2664/1998 όπως ισχύουν). Οι λύσεις αυτές θα βοηθήσουν αφ’ ενός τους δικηγόρους να παρέχουν αποτελεσματικές συμβουλές σχετικά με τα ζητήματα που ανακύπτουν τόσο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κτηματογράφησης όσο και μετά την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Κτηματολογίου. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Διαδικασία κτηματογράφησης (Ν. 2308/1995) 

  Φορείς του προγράμματος κτηματογράφησης 
  # Φάσεις της διαδικασίας κτηματογράφησης 
  – Συλλογή δηλώσεων (τόπος και τρόποι υποβολής δήλωσης, ειδικά ζητήματα) 
  – Έλεγχος νομιμότητας 
  – Ανάρτηση προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων 
  – Αιτήσεις διόρθωσης, ενστάσεις 
  – Αναμόρφωση προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων 
  – Περαίωση κτηματογράφησης 
  – Πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία 
  # Ειδικά ζητήματα της κτηματογράφησης 

 • Νομική φύση των πρώτων εγγραφών 

  # Οι έννομες συνέπειες των πρώτων εγγραφών 
  – στο στάδιο πριν από την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών 
  – στο στάδιο της οριστικοποίησής των πρώτων εγγραφών

 

 • Λειτουργούν Κτηματολόγιο (Ν.2664/1998) 
  # Αρχές λειτουργίας του Κτηματολογίου 
  # Διαδικασία κτηματολογικών εγγραφών 
  # Διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων 
  – Διόρθωση ύστερα από δικαστική αμφισβήτηση – Διόρθωση προδήλων σφαλμάτων

Εισηγητής: ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΙΤΣΑΡΑΣ 

Επίκουρος Καθηγητής Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Διευθυντής στη Νομική Διεύθυνση στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ. 

Εισηγήτρια: ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΑΝΔΡΕΔΑΚΗ 

Δικηγόρος, Υποδ/ντρια Νομικής Διεύθυνσης στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ 

Θα διανεμηθεί φάκελος με υλικό επιμόρφωσης 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Τμήμα Επιμόρφωσης 

Τηλ:210-3623089, 210-3623029, 210-3623736 

Fax: 210 – 3390522 

E – mail: centre@cecl.gr 

Website: www.cecl.gr