ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. Έκδοση, εκτέλεση, άμυνα – πρακτικές όψεις – νομολογιακές εξελίξεις

Πού απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους της πράξης, δικηγόρους τραπεζών, επιχειρήσεων, σε δικηγορικές εταιρείες και σε δικαστές

Εισηγητής
Σπυρίδων Τσαντίνης, ΔΝ – Δικηγόρος

Αξία συμμετοχής
250 € (για ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
29 Σεπτεμβρίου και 2 Οκτωβρίου 2008, 17:00 – 21:00

ΣΚΟΠΟΣ 

Το σεμινάριο έχει σκοπό να μεταδώσει πρακτικές και άμεσα εφαρμόσιμες γνώσεις στους συμμετέχοντες, ώστε: Να σταθμίζουν την επιλογή της διαταγής πληρωμής για την ικανοποίηση της απαίτησής τους, να συντάσσουν αποτελεσματικά την αίτηση, να αξιοποιούν αποδοτικά τη διαταγή πληρωμής μετά την έκδοσή της, να αμύνονται κατ’αυτής και κατά της εκτέλεσής της. 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Η έκδοση της διαταγής πληρωμής 

  – Επιλογή της διαταγής πληρωμής ως μέσου ικανοποίησης της απαίτησης 

  – Είδη απαιτήσεων για τις οποίες μπορεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής 

  – Κωλύματα εκδόσεως 

  – Ειδική αναφορά στα έγγραφα, βάσει των οποίων μπορεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής (ενδ.: Διαταγή πληρωμής από επιταγή, συναλλαγματική, γραμμάτιο· Διαταγή πληρωμής από τιμολόγια· Διαταγή πληρωμής από αλληλόχρεο λογαριασμό· Διαταγή πληρωμής από πιστωτική κάρτα· Διαταγή πληρωμής από έγγραφα δανείου, συμβολαιογραφικά έγγραφα κ.λπ.· Διαταγή πληρωμής από μισθωτήρια) 

  – Προϋποθέσεις εκδόσεως 

  – Η αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής 

  – Αρμοδιότητα δικαστηρίων 

 • Η εκτέλεση της διαταγής πληρωμής 

  – Η επιλογή του αποδοτικότερου μέσου εκτέλεσης 

  – Η επίδοση της διαταγής πληρωμής 

  – Η εγγραφή προσημείωσης βάσει διαταγής πληρωμής 

  – Η συντηρητική κατάσχεση βάσει διαταγής πληρωμής 

  – Η αναγκαστική κατάσχεση βάσει διαταγής πληρωμής 

  – Η κατάσχεση εις χείρας τρίτου 

  – Ειδικότερα η κατάσχεση εις χείρας τραπέζης ως τρίτης 

 • Η ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής 

  – Η στρατηγική της άμυνας κατά της διαταγής πληρωμής 

  – Η ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής κατ’άρθρο 632 ΚΠολΔ 

  – Η ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής κατ’άρθρο 633 ΚΠολΔ 

  – Λόγοι ανακοπής. Εντοπισμός και έλεγχος 

  – Έλεγχος αρμοδίου δικαστηρίου και διαδικασίας 

  – Σύνταξη της ανακοπής Συζήτηση της ανακοπής – η οπτική του καθ’ου η διαταγή πληρωμής 

  – Η απόφαση επί της ανακοπής 

  – Αποτελέσματα της απόφασης 

  – Απόφαση επί της ανακοπής και παραγραφή 

  – Ένδικα μέσα 

  – Η ειδική αίτηση αναστολής της εκτελεστότητας της διαταγής πληρωμής 

 • Η άμυνα κατά της ανακοπής 

  – Η στρατηγική της άμυνας κατά της ανακοπής 

  – Έλεγχος της ανακοπής και εντοπισμός αδυναμιών 

  – Συζήτηση της ανακοπής – η οπτική του καθ’ου η ανακοπή 

 • Η άμυνα κατά της εκτέλεσης της διαταγής πληρωμής 

  – Η στρατηγική της άμυνας κατά της εκτέλεσης της διαταγής πληρωμής 

  – Η επιλογή του μέσου 

  – Η συνδυαστική άμυνα κατά διαταγής πληρωμής και κατά της εκτέλεσής της 

  – Η ανακοπή κατά της εκτέλεσης 

  – Η αίτηση αναστολής εκτέλεσης 

  – Η άμυνα κατά της κατάσχεσης εις χείρας τρίτου 

  – Ειδικά θέματα εκτέλεσης 

 • Ειδικά θέματα 

  – Η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής 

  Εισηγητής: Σπυρίδων Τσαντίνης 

  Ο Δρ. Σπυρίδων Τσαντίνης είναι Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Δικονομίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Συνεργάζεται με το Νομικό Τμήμα της Εθνικής Τράπεζας από το 1996 και είναι συγγραφέας μεγάλου αριθμού μελετών στα πεδία της Πόλιτικής Δικονομίας, του αστικού και εμπορικού δικαίου. 

  Μαζί με το φάκελο που θα διανεμηθεί, προσφέρεται δωρεάν το βιβλίο του Σπ. Τσαντίνη “Ανακοπή κατά Διαταγής Πληρωμής. Δογματική ένταξη και ρύθμιση“, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα 2002. 

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

  Τμήμα Επιμόρφωσης 

  Τηλ: 210-3623089, 210-3623029, 210-3623736 

  Fax: 210 – 3390522 

  E – mail: centre@cecl.gr Website: www.cecl.gr