ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Πρακτικές εφαρμογές

Πού απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, δικαστικούς λειτουργούς και σε επιχειρήσεις

Εισηγητής
Γεώργιος Μπαμπέτας, ΔΝ – Δικηγόρος

Αξία συμμετοχής
250 € (για ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
22 και 23 Σεπτεμβρίου 2008, 17:00 – 21:00

ΣΚΟΠΟΣ

 • Να αποκτήσει ο νομικός κόσμος γνώση των ιδιωτικού δικαίου κυρώσεων
 • Να παρασχεθεί σε αυτόν το δογματικό και πρακτικό υπόβαθρο για την κατανόηση του οικείου συστήματος και την εφαρμογή του στην πράξη

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • 1. Εισαγωγή – Προβληματική – Μέθοδος της ανάπτυξης
 • 2. Έννομες συνέπειες εκ της παράβασης των αρθρ. 81 & 82 ΣυνθΕΚ
  Α. Ακυρότητα 

  1. Άρθρ. 81 ΣυνθΕΚ 

  2. Άρθρ. 82 ΣυνθΕΚ 

  3. Είδος και έκταση της ακυρότητας 

  α. Απόλυτη 

  β. Μερική – Ολική 

  γ. Εφαρμοστέο δίκαιο 

  4.Ρήτρες διάσωσης του κύρους της σύμβασης 

  5.Ρήτρες αντικατάστασης του άκυρου μέρους 

  Β. Αξίωση αποζημίωσης 

  1. Αφετηρία: Η από 20ης Σεπτεμβρίου 2001 απόφαση του ΔΕΚ – «Courage» 

  2. Αξιολόγηση της απόφασης «Courage» 

  3. Εφαρμοστέο δίκαιο 

  α. Αρχή δικονομικής αυτονομίας εκάστους κράτους – μέλους 

  β. Αρχή ισοδυναμίας 

  γ. Αρχή αποτελεσματικής εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου 

  4. Αξίωση αποζημίωσης κατ’ άρθρ. 914 ΑΚ, σε συνδυασμό με τα άρθρ. 81 και 82 ΣυνθΕΚ 

  5. Τα άρθρ. 81 και 82 ΣυνθΕΚ ως διατάξεις προστατευτικές ιδιωτικού δικαίου δικαιωμάτων 

  α. Οι συμπράττουσες επιχειρήσεις 

  β. Οι τρίτοι, ιδίως καταναλωτές 

  γ. Συμπέρασμα 

  6. Πράξη 

  7. Παράνομη 

  8. Υπαιτιότητα 

  9. Είδος και έκταση της αποζημίωσης 

  α. Ο σκοπός και η λειτουργία της αποζημίωσης κατά το ελληνικό δίκαιο 

  β. Ζημία 

  γ. Αιτιώδης συνάφεια 

  δ. Συντρέχον πταίσμα 

  ε. Αξίωση κατάρτιση σύμβασης ως ειδική περίπτωση αποζημίωσης; 

  10. Απαλλακτικές ρήτρες; 

  11. Αξίωση αναγωγής; 

 • 3. Σύνοψη 

Εισηγητής: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΕΤΑΣ 

Ο Γεώργιος Μπαμπέτας είναι Διδάκτορας Νομικής και δικηγόρος. Είναι συγγραφέας ικανού αριθμού μελετών στο πεδίο του Εμπορικού Δικαίου. 

Θα διανεμηθεί φάκελος με υλικό επιμόρφωσης 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Τμήμα Επιμόρφωσης 

Τηλ: 210-3623089, 210-3623029, 210-3623736 

Fax: 210 – 3390522 

E – mail: centre@cecl.gr Website: www.cecl.gr