ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Πού απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε προσωπικό του τομέα υγείας όλων των κατηγοριών (ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό) που είτε διευθύνουν-συντονίζουν είτε αποτελούν μέρος ευρύτερης ομάδας εργαζομένων.

Εισηγητής
Κυριάκος Σουλιώτης, Λέκτορας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Αξία συμμετοχής
250 € (για ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
21 και 22 Ιουλίου 2008, 17:00-21:00

ΣΚΟΠΟΣ 

Οι υπηρεσίες υγείας είναι πολύπλευρα παραγωγικά σχήματα με αλληλοσυνδεόμενες υποαγορές, οι οποίες αποτελούνται από γιατρούς, νοσηλευτές/-τριες και άλλους επαγγελματίες υγείας, πολύπλοκο σύστημα πληροφόρησης, φαρμακευτικά προϊόντα, εξοπλισμό και κανόνες παραγωγής. Η εύρυθμη λειτουργία του υγειονομικού συστήματος απαιτεί την αποτελεσματική συνλειτουργία όλων των ανωτέρω υποαγορών και ιδίως του ανθρώπινου παράγοντα, ο οποίος αποτελεί τη σημαντικότερη εισροή, καθώς απορροφά τους περισσότερους οικονομικούς πόρους και ως εκ τούτου αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη μεθόδων για την αποδοτικότερη χρήση των πόρων σε ένα σύστημα υγείας. 

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό πως για τον τομέα της υγείας, το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την παραγωγή και έγκαιρη διανομή μιας επαρκούς και ποιοτικής δέσμης φροντίδων υγείας, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο προϋποθέτει μακρόχρονη και εξειδικευμένη εκπαίδευση και ορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού. Με τον τρόπο αυτό, το σεμινάριο αναδεικνύει τους λόγους για τους οποίους η διοίκηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ευημερία τόσο μιας μονάδας παροχής φροντίδας υγείας όσο και ενός υγειονομικού συστήματος συνολικά. Αποσκοπεί δε στην κατανόηση βασικών ζητημάτων και μηχανισμών διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, εστιάζοντας στον ιδιαίτερο χώρο των υπηρεσιών υγείας. 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

  • Μέθοδοι υπολογισμού του απαιτούμενου αριθμού εργαζομένων ανά τμήμα και ειδικότητα 
  • Τεχνικές προσλήψεων και αξιολόγησης υποψηφιοτήτων ανά κατηγορία επαγγέλματος 
  • Συμβάσεις εργασίας και πολιτικές κινήτρων: βαθμίδες, εξελίξεις, ειδικά επιδόματα, λοιπά κίνητρα
  • Μισθολογική πολιτική
  • Αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού: τεχνικές, ρόλος αξιολογητή και αξιολογούμενου, σύνδεση με το πλάνο εξέλιξης και τη μισθολογική πολιτική
  • Ανάπτυξη ομαδικότητας και συνεργασίας
  • Διαχείριση κρίσεων και συγκρούσεων 
  • Ανάπτυξη εταιρικής κουλτούρας, παρακίνηση και ενδυνάμωση εργαζομένων 

Εισηγητής: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ 

Είναι Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Έχει μεταξύ άλλων διατελέσει Επιστημονικός Σύμβουλος του Διοικητή του ΙΚΑ και του Υπουργού Υγείας, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο και Διοικητικός Διευθυντής στο ΜΗΤΕΡΑ. Σήμερα είναι Διευθύνων Σύμβουλος του Ταμείου Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ). 

Επίσημος Προσκεκλημένος & Ομιλητής: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΑΚΑΚΗΣ 

Πτυχιούχος της Φαρμακευτικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος και Πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Βιομηχανιών Αμερικής που εδρεύουν στην Ελλάδα. Διευθύνων Σύμβουλος της Wyeth Hellas & από το 1997 του Διευθυντής της Wyeth Κύπρου. 

Θα διανεμηθεί φάκελος με υλικό επιμόρφωσης 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Τμήμα Επιμόρφωσης 

Τηλ:210-3623089, 210-3623029, 210-3623736 

Fax: 210 – 3390522 

E – mail: centre@cecl.gr 

Website: www.cecl.gr