ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Έλεγχος Διακηρύξεων, προστασία ενώπιον τόσο Δικαστηρίων και Ελεγκτικού Συνεδρίου όσο και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής)

Πού απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε νομικούς / δικηγόρους αναθετουσών αρχών ή επιχειρήσεων που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, υπαλλήλους αναθετουσών και διαχειριστικών αρχών καθώς και Δικαστές.

Εισηγητής
Χάρης Συνοδινός, Δικηγόρος, Διδάκτωρ Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου

Αξία συμμετοχής
250 € (για ασκούμενους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
21 και 22 Ιουλίου 2008, 17:00-21:00

ΣΚΟΠΟΣ 

Το σεμινάριο έχει σκοπό να μεταδώσει γνώσεις και πρακτικές στους συμμετέχοντες, ώστε να κατανοούν και να εφαρμόζουν ορθά τις σχετικές διατάξεις και να παρέχεται ασφάλεια δικαίου. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Ιστορική αναδρομή και γενική εισαγωγή στις κοινοτικές οδηγίες περί δημοσίων συμβάσεων (2004/17 και 2004/18) 
 • Δικονομικές Οδηγίες (89/665 και 92/13) και νόμοι που τις μετέφεραν στο εθνικό μας δίκαιο (ν.2522/1997 και ν.2854/2000) 
 • Τρίπτυχο παροχής δικαστικής προστασίας 

  – Δικαιοδοσία και διαδικασία εκδίκασης 
  – Ασφαλιστικά μέτρα 
  1. Προϋποθέσεις 
  (1) Ως προς το παραδεκτό
  (2) Ως προς το βάσιμο 

  2. Συνέπειες άσκησής της
  (1) Ανασταλτικό αποτέλεσμα. Δυνατότητα έκδοσης προσωρινής διαταγής
  (2) Εύρος και είδος λαμβανομένων ασφαλιστικών μέτρων
  (3) Δυνατότητα ανάκλησης προσωρινής διαταγής ή απόφασης ασφαλιστικών μέτρων
  (4) Απαίτηση άσκησης κυρίας αγωγής μετά τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων
  (5) Προβληματική εξασφάλισης της εκτελεστότητας των αποφάσεων 

  – Οριστική κρίση (ακύρωση ή αναγνώριση ακυρότητας παράνομων πράξεων) 
  1. Προθεσμία άσκησης
  2. Προϋποθέσεις – Συνέπειες
  (1) Προηγούμενη άσκηση ενδικοφανών προσφυγών
  (2) Λόγοι ακύρωσης
  (3) Εξασφάλιση της εκτελεστικότητας των ακυρωτικών αποφάσεων 

  – Αγωγή αποζημίωσης 

  1. Αρμόδιο Δικαστήριο και διαδικασία εκδίκασης για την αγωγή αποζημίωσης 
  2. Προθεσμία άσκησης της αγωγής αποζημίωσης
  3. Υποχρέωση προγενέστερης ακύρωσης της προσβαλλόμενης πράξης ή παράλειψης
  4. Νομική βάση αξίωσης αποζημίωσης και κριτήρια καθορισμού έκτασής της
  5. Εξασφάλισης της εκτελεστικότητας των αποφάσεων που επιδικάζουν αποζημίωση

 • Έλεγχος συμβάσεων μεγάλης οικονομικής σημασίας από το Ελεγκτικό Συνέδριο 
 • Ανάπτυξη της σχετικής εθνικής και κοινοτικής νομολογίας 
 • Διαγωνισμοί με προϋπολογισμό κάτωθι των κοινοτικών κατωφλίων (Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2006) 


  Εισηγητής
  : ΧΑΡΗΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ 

  πρ. Ειδικός Επιστήμονας στο μεταπτυχιακό Διοικητικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό την αιγίδα του αν. καθηγητή Θ. Φορτσάκη. Συντάκτης του εξαμηνιαίου νομικού περιοδικού Ενέργεια & Δίκαιο εκδ. Σάκκουλα ΑΕ, πρ. εξωτερικός νομικός σύμβουλος σε θέματα δημοσίων συμβάσεων και δη στην τεχνολογία της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 Α.Ε.

Θα διανεμηθεί φάκελος με υλικό επιμόρφωσης 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Τμήμα Επιμόρφωσης 

Τηλ: 210-3623089, 210-3623029, 210-3623736 

Fax: 210 – 3390522 

E – mail: centre@cecl.gr Website: www.cecl.gr