ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

Πού απευθύνεται
Απευθύνεται σε δικηγόρους και νομικούς που ασχολούνται ήδη ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το δίκαιο εκτέλεσης των δημοσίων έργων εκπροσωπώντας είτε φορείς του δημόσιου τομέα είτε εργοληπτικές επιχειρήσεις. Επίσης απευθύνεται σε στελέχη εργοληπτικών επιχειρήσεων που δεν είναι νομικοί

Εισηγητής
Χρήστος Μητκίδης, Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Αξία συμμετοχής
250€ (για ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%) 

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
7 και 8 Ιουλίου 2008, 17:00-21:00

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παράσχει σε όλους τους συμμετέχοντες, με απλό και κατανοητό τρόπο και ανεξαρτήτως της μέχρι τώρα εμπειρίας ή τριβής τους με το αντικείμενο, τις απαραίτητες πληροφορίες για την εξοικείωση τους με τις νομικές διαδικασίες που τηρούνται κατά την εκτέλεση δημόσιων έργων. Περαιτέρω το σεμινάριο αποσκοπεί να βοηθήσει στην εμβάθυνση του νομικού προβληματισμού επί των ζητημάτων που τίθενται και των τυχόν υφισταμένων νομολογιακών λύσεων σε όλα τα ουσιώδη ζητήματα, παραθέτοντας τη νομοθεσία και νομολογία των εθνικών και κοινοτικών δικαστηρίων αλλά και τις απόψεις της διοίκησης πάνω στα ζητήματα αυτά. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Η σύμβαση εκτέλεσης δημόσιου έργου 
  – 
  Σύναψη της σύμβασης – Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
  – Επιρροές της Οδηγίας 2004/18 στα θέματα της εκτέλεσης των συμβάσεων 
 • Θεμελιώδεις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 
  – Η εκτέλεση του έργου κατά τους όρους της σύμβασης και τους κανόνες της τέχνης και επιστήμης, αποκατάσταση ελαττωμάτων 
  – Η ανατροπή των δεδομένων της σύμβασης κατόπιν τροποποίησης της μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης – Επουσιώδεις αλλοιώσεις της σύμβασης 
  – Οι συμπληρωματικές συμβάσεις 
  – Η αποζημίωση του αναδόχου λόγω υπερημερίας του εργοδότη 
  – Η κατανομή του κινδύνου στα μέρη – Βλάβες από ανωτέρα βία 
  – Η υποκατάσταση του αναδόχου (εκχώρηση έργου) – Κοινοπραξίες
 • Το στοιχείο του χρόνου στη διαδικασία εκτέλεσης του έργου 
  – 
  Προθεσμίες 
 • Η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος 
  – 
  Η αναθεώρηση 
  – Επιμετρήσεις – Λογαριασμοί – Πιστοποιήσεις 
  – Η κατάσχεση και εκχώρηση του εργολαβικού ανταλλάγματος 
 • Η πρόωρη λύση των συμβάσεων 
  – Η έκπτωση του αναδόχου 
  – Η διάλυση της σύμβασης 
 • Η παραλαβή του έργου 
  – Πραγματική (προσωρινή – οριστική) και αυτοδίκαιη παραλαβή 
 • Η διοικητική και δικαστική επίλυση των διαφορών από τη σύμβαση δημοσίου έργου 

Εισηγητής: ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΤΚΙΔΗΣ
Ο Χρήστος Μητκίδης είναι Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με 15ετή εμπειρία στη νομοθεσία των δημοσίων έργων, λόγω της υπηρεσίας του στο γραφείο Νομικού Συμβούλου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ. Έχει συμμετάσχει στις νομοπαρασκευαστικές ομάδες των ν. 3263/04, 3316/05, 3481/06 κ.ά. και έχει εξαετή εμπειρία σε σεμινάρια με αντικείμενο τη νομοθεσία των δημοσίων έργων και μελετών. 

Θα διανεμηθεί φάκελος με υλικό επιμόρφωσης 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Τμήμα Επιμόρφωσης 

Τηλ: 210-3623089, 210-3623029, 210-3623736 

Fax: 210 – 3390522 

E – mail: centre@cecl.gr Website: www.cecl.gr