ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ Α.Ε. ΣΤΟΝ Ν. 3604/2007 (Για δικηγόρους και στελέχη εταιρειών)

Πού απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους της πράξης, εταιρειών και τραπεζών.

Εισηγητής
Γεώργιος Μπαμπέτας, ΔΝ – Δικηγόρος

Αξία συμμετοχής
250 € (για ασκούμενους δικηγόρους έκπτωση 20%)

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
10 και 11 Ιουνίου 2008, 17:00-21:00

ΣΚΟΠΟΣ 

Το σεμινάριο σκοπό έχει να μεταδώσει πρακτικές και αμέσως εφαρμόσιμες γνώσεις στους συμμετέχοντες, ούτως ώστε να είναι σε θέση να εκτιμήσουν ποιες διατάξεις των καταστατικών των υφιστάμενων Α.Ε. πρέπει και πώς να τροποποιηθούν. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Νομική βάση προσαρμογής 
  – Προθεσμία 
  – Απαιτούμενη πλειοψηφία 
 • Ίδρυση εταιρείας 
  – Διατυπώσεις δημοσιότητας 
  – Ακυρότητα 
  – Εταιρική ταυτότητα 
 • Μετοχικό κεφάλαιο 
  – Καταβολή. Μερική και ολική 
  – Πιστοποίηση καταβολής 
  – Αύξηση – Δικαιώματα προτίμησης 
  – Μείωση
  – Αποτίμηση εις χρήμα εισφορών εις είδος 
 • Μετοχές 
  – Προνομιούχες – Δεσμευμένες 
  – Μεταβίβαση ονομαστικών – ανωνύμων μετοχών 
  – Απόκτηση ιδίων μετοχών από την εταιρεία 
 • Απόκτηση από την εταιρεία στοιχείων του ενεργητικού της 
 • Διοικητικό Συμβούλιο 
  – Μέλη 
  – Θητεία 
  – Ευθύνη 
  – Αρμοδιότητες και υποκατάσταση
  – Σύγκληση 
  – Λειτουργία
  – Λήψη αποφάσεων
  – Απαγόρευση ανταγωνισμού 
  – Ευθύνη 
  – Αξιώσεις εταιρείας κατά μελών Δ.Σ. 
  – Συμβάσεις εταιρείας με μέλη του Δ.Σ. 
 • Γενική Συνέλευση 
  – Αρμοδιότητα 
  – Τόπος Συνεδρίασης 
  – Πρόσκληση 
  – Συνεδρίαση 
  – Απαρτία – Πλειοψηφία 
  – Ανυπόστατο– Ακυρότητα – Ακυρωσία αποφάσεων Γ.Σ. – Αξίωση αποζημίωσης 
 • Ελεγκτές Α.Ε. 
 • Δικαιώματα μειοψηφίας 
 • Έλεγχος Α.Ε. 
 • Διανομή Κερδών 
 • Δικαστική λύση Α.Ε. 
 • Εκκαθάριση Α.Ε. 
 • Έξοδος μειοψηφίας από Α.Ε. 

Εισηγητής: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΕΤΑΣ 

Ο Γεώργιος Μπαμπέτας είναι Διδάκτορας Νομικής και δικηγόρος. Είναι συγγραφέας ικανού αριθμού μελετών στο πεδίο του Εμπορικού Δικαίου. 

Θα διανεμηθεί φάκελος με υλικό επιμόρφωσης 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Τμήμα Επιμόρφωσης 

Τηλ: 210-3623089, 210-3623029, 210-3623736 

Fax: 210 – 3390522 

E – mail: centre@cecl.gr Website: www.cecl.gr