ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (συμπεριλαμβανομένου του νέου νομοσχεδίου για το ασφαλιστικό)

Πού απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα στελέχη της Δ/νσης Προσωπικού, Λογιστηρίου, Υπεύθυνους Μισθοδοσίας, Οικονομικούς Δ/ντές, Ελεύθερους Επαγγελματίες και όσους νομικούς και στέλεχη ασχολούνται με εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα

Εισηγητής/ές
Βασίλειος Γαμβρούδης, ΔΝ – Δικηγόρος

Αξία συμμετοχής
250 €

Ημέρες και ώρες υλοποίησης
20 & 21 Μαΐου 2008, 17:00 – 21:00

ΣΚΟΠΟΣ 

· Να συστηματοποιήσουν και να ταξινομήσουν τις βασικές γνώσεις σε θέματα εργατικού δικαίου. 

· Να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά την κανονική άδεια και συμβάσεις ορισμένου χρόνου καθώς και για θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας μετά τις τροποποιήσεις για τους όρους απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας. 

· Να επιλυθούν απορίες πάνω στα πολλαπλά και δυσχερή προβλήματα τα οποία αναφύονται κατά την διάρκεια της εργασιακής σχέσης. 

· Να επιλυθούν συστηματικά όλα τα ερευνούμενα θέματα με καταγραφή των ισχυόντων διατάξεων και ανάλυση βασικών αρχών νομοθετημάτων. 

· Να παρουσιασθούν οι νομολογιακές κατευθύνσεις βασικών θεμάτων εργατικού δικαίου και κυρίως όσων αποτελούν αντικείμενο αμφισβητούμενης ερμηνείας. 

· Να ενημερωθούν για ειδικές μορφές απασχόλησης όπως μερική απασχόληση, δανεισμό μισθωτού, μη γνήσια ετοιμότητα κλπ. 

· Να ενημερωθούν για τις υποχρεώσεις τόσο των εργοδοτών όσο και των εργαζομένων έναντι των διαφόρων φορέων (Επιθεώρηση εργασίας – ΙΚΑ – ΟΑΕΔ) για όλα τα θέματα που προκύπτουν από τις εργασιακές σχέσεις. 

· Να ενημερωθούν για τις αλλαγές που αφορούν στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας & τις υπερωρίες των εργαζομένων. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

· Βασικές έννοιες (μισθωτός, εργοδότης, σύμβαση εργασίας, εξαρτημένη εργασία, αποδοχές κλπ.). 

· Προσλήψεις εργαζομένων. 

· Καταγγελία συμβάσεως εργασίας (όροι, προϋποθέσεις. Διαδικασία κλπ.). 

· Ατομική σύμβαση εργασίας (είδη & όροι σύναψης). 

· Κανονική άδεια ανάπαυσης, επίδομα αδείας, θεμελίωση δικαιώματος κλπ. 

· Χρονικά όρια εργασίας – Υπερωρίες, αμοιβές, όροι πραγματοποιήσεως. 

· Κωλύματα εργασίας (ασθένεια – ατυχήματα – χρόνος απουσίας – αμοιβή). 

· Αναπαύσεις – εορτές- Φορολογία μισθωτών. 

· Ευρωπαϊκή Ένωση και εργατικό δίκαιο. 

· Αρμοδιότητες Δ/νσης προσωπικού Διευθυντικό δικαίωμα. Πότε καταχρηστική άσκηση – συνέπειες – βλαπτική μεταβολή όρων σύμβασης και τύχη σύμβασης. 

· Υπερημερίες εργοδοτών και εργαζομένων. 

· Αποδοχές και επιδόματα. Πρόσθετες παροχές – οικειοθελείς παροχές. 

· Απασχόληση αλλοδαπών και κοινοτικών υπηκόων. Όροι πρόσληψης. 

· Προστατευόμενα πρόσωπα Ν. 2643 / 88 (ανάπηροι, πολύτεκνοι κλπ.). 

· Απασχόληση ανηλίκων. Ηλικία και είδη εργασιών. 

· Βασικά ασφαλιστικά θέματα. Εισφορές – Απεικόνιση της ασφάλισης –ΑΠΔ – Άμεσα έμμεσα ασφαλισμένοι – παλαιοί νέοι κλπ. 

· Μητρότητα και προστασία. Διάφορες διευκολύνσεις. 

· Συλλογικές συμβάσεις εργασίας – διαιτητικές αποφάσεις – τρόποι κατάρτισης συρροή – δεσμευτικότης – Κήρυξη γεν. υποχρεωτικών. 

· Επιδόματα εορτών / Εκτός έδρας – Αμοιβή 

· Απεργίες και επίσχεση εργασίας. 

· Διαθεσιμότητα προσωπικού. 

· Εσωτερικοί κανονισμοί εργασίας. Κατάρτιση. 

· Ομαδικές απολύσεις. Όροι – Αρχή ίσης μεταχείρισης 

· Αποκωδικοποίηση του νέου ασφαλιστικού νόμου 3655/08 –ενοποιήσεις ταμείων, όρια ηλικίας, μητέρες, πρόωρες συντάξεις, πλασματικός χρόνος κλπ – νέα μέτρα προστασίας μητρότητας 

· Η νέα εθνική γενική ΣΣΕ –αυξήσεις, θεσμικά μέτρα 

Εισηγητής: Βασίλειος Γαμβρούδης. 
Ο Βασίλειος Γαμβρούδης είναι πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής και διετέλεσε Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας. Είναι συγγραφέας σημαντικού αριθμού μελετών εργατικού δικαίου. Είναι τακτικός συνεργάτης της Επιθεώρησης Ασφαλιστικού και Εργατικού Δικαίου. 

Θα διανεμηθεί φάκελος με υλικό επιμόρφωσης. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Τμήμα Επιμόρφωσης 

Τηλ:210-3623089, 210-3623029, 210-3623736 

Fax: 210 – 3390522 

E – mail: centre@cecl.gr 

Website: www.cecl.gr