ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


Η χώρα μας εντάχθηκε επίσημα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα την 1η Ιανουαρίου 1981.

Η Ελλάδα είχε συνάψει ήδη από τις 9 Ιουλίου 1961 Συμφωνία Συνδέσεως με την ΕΟΚ, την οποία “πάγωσε” η Κοινότητα το 1967 με την επιβολή της δικτατορίας.

Στις 12 Ιουνίου του 1975 υποβλήθηκε η αίτηση προσχώρησης της Ελλάδας στην ΕΟΚ και ξεκίνησε το στάδιο των διαπραγματεύσεων. Η Συνθήκη Προσχώρησης υπογράφηκε στην Αθήνα, τέσσερα χρόνια μετά την αίτηση, στις 28 Μαΐου 1979. Η κύρωσή της έγινε με τον νόμο 945/1979 και όπως αναφέραμε, η Ελλάδα έγινε την 1η Ιανουαρίου 1981 το δέκατο μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων - πλέον Ευρωπαϊκής Ένωσης .

Ο καταστατικός της χάρτης, το "Σύνταγμα" της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αυτή διαμορφώθηκε και τέθηκε σε ισχύ από την 1η Μαΐου 1999 με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ.