ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ


Η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και η σταδιακή εξέλιξή της σε Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1950.

Η βασική ιδέα ήταν η δημιουργία “Κοινότητας”, δηλαδή μίας υπερεθνικής αρχής, που θα έλεγχε τομείς της οικονομίας με σκοπό τη βαθμιαία ενοποίησή τους.

Στην πρόταση αυτή της Γαλλίας συμφώνησαν αρχικά η Γερμανία, η Ιταλία, η Ολλανδία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο και στις 25 Μαρτίου 1957 οι έξι αυτές χώρες υπέγραψαν στη Ρώμη τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (πλήρες κείμενο).

Έτσι την 1η Ιανουαρίου 1958 δημιουργήθηκε η ΕΟΚ.

Η πρώτη διεύρυνση έγινε με την ένταξη της Μεγάλης Βρετανίας, της Ιρλανδίας και της Δανίας την 1η Ιανουαρίου 1973. Η ΕΟΚ απαριθμούσε πλέον 9 μέλη. Η δεύτερη διεύρυνση, σε 10 μέλη, έγινε με την είσοδο της Ελλάδας την 1η Ιανουαρίου 1981. Ακολούθησαν η Ισπανία και η Πορτογαλία την 1η Ιανουαρίου 1986.

Η ιδέα της ευρωπαϊκής ενοποίησης πρoχώρησε σε έvα vέo στάδιo με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (πλήρες κείμενο) που υπογράφηκε στο Μάαστριχτ στις 7 Φεβρουαρίου 1992 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 1993. Σε αυτή διαγράφεται ο στόχος για τη δημιουργία Οικovoμικής και Νoμισματικής Έvωσης, εvιαίoυ και σταθερού vομίσματος και για την εvίσχυση και τη σύγκλιση τωv oικovoμιώv των κρατών-μελών.

Την 1η Ιανουαρίου 1995 εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Αυστρία, η Φιλανδία και η Σουηδία. Η Ευρώπη των “15” πλέον, κρατών έχει ήδη αποφασίσει την περαιτέρω διεύρυνσή της με την ένταξη της Κύπρου, της Πολωνίας, της Τσεχίας, της Ουγγαρίας, της Σλοβενίας και της Εσθονίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχoντας να αντιμετωπίσει μεγάλες προκλήσεις στο κατώφλι του 21ου αιώνα, τροποποίησε την Συvθήκη για την Ευρωπαϊκή ΄Εvωση και της Συvθήκης της Ευρωπαϊκής Κoιvότητας υπογράφοντας στις 2 Οκτωβρίου του 1997 τη Συνθήκη του Άμστερνταμ (πλήρες κείμενο).