ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Τα νομοθετικά καθεστώτα κοινωνικής ασφαλίσεως αντιμετωπίζουν στην ΕΕ την πρόκληση της συνεργασίας με ιδιωτικά νομικά πρόσωπα με ή χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
Τα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν σε σχέση με τη συνεργασία του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα στο πεδίο της κοινωνικής ασφαλίσεως αφορούν κυρίως:
Στην έννοια της συνεργασίας
Στα όρια που θέτει το Σύνταγμα στη συνεργασία
Στις νομικές μορφές της και στην έκταση της συνεργασίας
Στη διασφάλιση της εκπλήρωσης της κοινωνικής αποστολής των νομοθετικών καθεστώτων κοινωνικής ασφαλίσεως, για παράδειγμα με βάση ειδικό νομοθετικό καθεστώς
Στις προϋποθέσεις και τους όρους της συνεργασίας
Στον έλεγχο των ιδιωτικών νομικών προσώπων που συνεργάζονται με τα νομοθετικά καθεστώτα κοινωνικής ασφαλίσεως
Τα ζητήματα αυτά δεν επιδέχονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενιαίες απαντήσεις, διότι η κοινωνική ασφάλιση αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών και ως εκ τούτου υπόκειται στους νομικούς κανόνες, στη νομική παράδοση και στις αντιλήψεις που επικρατούν σε κάθε κράτος μέλος. Επομένως, η γενική προβληματική και συζήτηση αναμένεται να αντανακλά διαφορετικές εθνικές προσεγγίσεις, οι οποίες ωστόσο παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ενόψει των κοινών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα ασφαλιστικά συστήματα και της προσεγγίσεως της οργανωτικής τους δομής.
Το συνέδριο εμβαθύνει στο θέμα της συνεργασίας του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα, εξετάζοντας ανά ασφαλιστικό κλάδο (συντάξεις, εργατικό ατύχημα, ανεργία και ασθένεια) τις σχετικές δυνατότητες και προοπτικές με βάση τη νομοθεσία, νομολογία και διοικητική εμπειρία των κρατών μελών της ΕΕ. Ειδικότερα, για τον κλάδο ασθένειας η ανάλυση είναι και νομική και οικονομική. Στον κλάδο ασθενείας είτε πρόκειται για κράτος που λειτουργεί εθνική υπηρεσία υγείας είτε όχι, έχει καθιερωθεί η συνεργασία με ιδιώτες ιατρούς, διαγνωστικά κέντρα, κλινικές κ.λπ. Επομένως, υπάρχει ήδη η εμπειρία της συνεργασίας και της συναντήσεως του δημοσίου με το ιδιωτικό δίκαιο.
To συνέδριο ολοκληρώνει τις εργασίες του με την παρουσίαση της έρευνας νέων επιστημόνων σχετικά με παραδείγματα συνεργασίας στην Ευρώπη.